להזמנות חייגו:

תקנון מועדון לקוחות

רשת פיצה שמש בע”מ ח.פ. 515394997

תקנון 

 

 1. כללי והגדרות
 • מועדון לקוחות פיצה שמש מנוהל ומופעל על ידי חברת “רשת פיצה בע”מ ח.פ.  515394997   (להלן :”החברה”). חברת פיצה שמש מפעילה אף מערך זכיינות ברחבי מדינת ישראל (להלן :”הרשת” או “חנויות הרשת”)
 • תקנון זה נועד להסדיר את הכללים על פיהם מתנהל מועדון הלקוחות של החברה ומהווה חלק בלתי נפרד מתנאי הצטרפות של לקוח המבקשת להיות חבר במועדון הלקוחות של החברה. לקוח המצטרף למועדון הלקוחות מקבל על עצמו בעצם ההצטרפות, את כללי תקנון זה על כלל תנאיו, הטבותיו וסייגיו ומתחייב לפעול על פיו. 
 • כל חבר מועדון ייחשב כמי שקרא והסכים להוראות תקנון זה. 

 

הגדרות: 

 • כרטיס מועדון – כרטיס אישי על שם בעליו שאינו ניתן להעברה ואשר יונפק עבור בעל הכרטיס (להלן :”חבר מועדון”) הזדהות למועדון  תתבצע ע”י הצגת ת.ז או מספר טלפון , לצורך מימוש ההטבה יידרש המשתתף להציג תעודה מזהה בלבד . בכרטיס יוטענו הטבות כספיות בהתאם לתקנון זה ו/או מבצעי הרשת מעת לעת. מובהר כי תוקף ההטבות יהיה תלוי בסוג ההטבה ויהיה מוגבל בזמן לפי החלטת החברה. החברות במועדון בשנה הראשונה (למשך 12 חודשים בלבד) תהא ללא תשלום. החברה רשאית והיא שומרת לעצמה את הזכות לגבות דמי מועדון לקוחות החל מהשנה השנייה לחברות במועדון הלקוחות והכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט. 
 • מתנת יום הולדת – חבר מועדון לקוחות חדש מצטרף יהא זכאי לשימוש חד פעמי, פעם אחת בכל שנה קלנדרית בהתאם לתאריך הלידה של הלקוח, בהטבה חד פעמית של 15 ₪ לרכישת מגש פיצה רגילה ללא תוספות עבור מימוש ביום הולדתו של המנוי בלבד.  
 • כרטיסיית פיצות  – כל משתמש בודד שהשלים רכישה בפועל של 25 מגשי פיצה במחיר מלא (לא מחירי מבצע) במשך שנה החל מרגע הצטרפותו למועדון, יזכה בקוד קופון מתנה של לחם שום או פסטה לפי החלטת הרשת או בהתאם למגוון המלאי הקיים בסניף הרלוונטי. מובהר למען הסר ספק, כי מידי כל שנה הכרטיסייה מתאפסת וכי לא ניתן לצבור רכישות מהשנה הקודמת לשנה העוקבת לצורכי ההטבה לפי סעיף זה.    
 • “שנת חברות מלאה ” – תקופה של 12 חודשים קלנדריים החל מיום הנפקת הכרטיס בפועל ומסירתו לחבר המועדון או מיום רישום המשתמש והודעה על רישומו בפועל, לפי המאוחר מביניהם, ובכל מקרה למשך 12 חודשים בלבד. 

2.. ההצטרפות 

 • הצטרפות למועדון תהא באמצעות ת.ז. בלבד.  
 • כל משתמש שיצטרף למועדון יהא זכאי להטבה חד פעמית ואישית של מגש פיצה אישי ללא תוספות בעלות של 10 ₪ בלבד. 
 • למען הסר ספק מובהר ומודגש כי כלל ההטבות לפי תקנון זה יהיו שמורות ויחולו רק עבור 5,000 הנרשמים הראשונים למועדון הלקוחות. 
 • החברה לרבות כלל החנויות ו/או הזכיינים אשר נמנים על רשת החברה הקימה מועדון לקוחות (להלן :”מועדון הלקוחות” או “המועדון”) ומנפיקה בהתאם להוראות תקנון זה ו/או נהלי החברה כרטיס מועדון. על אף האמור לעיל, דמי החברות יהיו ניתנים לשינוי על יד הנהלת החברה ו/או הנהלת מועדון הלקוחות בכל עת ולפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה ובלבד שהחלטה כאמור תחול רק מעת קבלתה לגבי תקופת החברות הבאה של אותו חבר. 
 • כל לקוח של הרשת רשאי לבקש להירשם כחבר מועדון. ההרשמה והחברות במועדון למשך 12 החודשים הראשונים בלבד לא תהא כרוכה בתשלום.  החברה רשאית והיא שומרת לעצמה את הזכות לגבות דמי מועדון לקוחות החל מהשנה השנייה לחברות במועדון הלקוחות והכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט. 
 • אדם אשר מלאו לו 18 שנים, או 16 שנים באישור הורים בכתב בלבד, רשאי להצטרף למועדון הלקוחות של החברה. לא ניתן להירשם פעמיים ולקבל 2 כרטיסי מועדון. 
 • החברה רשאית לסרב לאשר קבלתו של לקוח כחבר מועדון ו/או לחדש את חברותו במועדון מכל סיבה שהיא לפי ראות עיניה בלבד ומבלי שתידרש לנמק את סירובה. 
 • מילוי פרטי הלקוח המבקש להצטרף כחבר מועדון יהווה הסכמה מודעת חופשית ומרצון לכלל האמור בתקנון זה. 
 1. הטבות
 • מובהר כי ההטבות לעיל הינן אישיות ולא ניתן יהיה להעביר את ההטבה ו/או שווי ההטבה לאדם אחר ו/או להמירו למזומן ו/או להחזר כספי אחר.
 • כן מובהר ומודגש בזאת, כי מימוש ההטבות מותנה בכך שבמועד מימושן בפועל המנוי מחזיק בכרטיס מועדון תקף לאותה שנה קלנדרית בה הוא מבקש לממש את ההטבות. 
 • הרישום הנמצא בידי החברה יהווה ראיה חלוטה ומכרעת לגבי זכאות ההטבות ללקוח. 
 • החברה רשאית לשנות ו/או להגביל ו/או להתנות בתנאים את השימוש בהטבות במקביל למבצעים אחרים בהתאם לשיקול דעתה.
 • השימוש בכרטיס יהיה בהתאם לתקנון זה, כפי שיתעדכן מעת לעת על-ידי החברה ובהתאם להוראות שיופיעו על גבי הכרטיס, בעלון אשר יצורף לו, היה ויצורף, וכן בתקשורת שיווקית שתישלח לחברי המועדון, מעת לעת.
 • החברה רשאית לשנות את מדיניות ההטבות ו/או ההנחות ו/או הצבירה הכספית מעת לעת, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. מובהר כי החברה תשתדל כי השינוי יתבצע לאחר 30 ימים ולאחר הודעה מוסדרת ללקוחות המועדון בסניפי הרשת בלבד .
 • יובהר כי בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, תשמ”א-1981, חתימת החבר על טופס ההצטרפות מהווה הסכמה מטעמו לקבלת חומר פרסומי מהחברה ו/או מי מטעמה באמצעי המדיה השונים וכן הסכמה לפי חוק הבזק( ספאם) לקבל דיוור ו/או מידע ו/או ניוזלייטרים ו/או פניות מהחברה לרבות מיילים ו/או סמס ו/או וואטסאפ והכל בהתאם לדרכי ההתקשרות שמסר המשתמש בעת הרישום בפועל. 
 • כמו כן, אישור הלקוח במהלך הרישום, ייחשב כמי שהסכים שכל מידע שהצטבר אצל החברה לגבי החבר בקשר עם רכישותיו וכל נתון שיופק על סמך ניתוח המידע יועבר להנהלת המועדון ויחשב לקניינה של החברה בלבד אשר תשמור מידע זה בנאמנות כמאגר מידע רשום על פי חוק ככל שתהא מחויבת לרישום מאגר מידע כאמור. המידע ישמש את המועדון לשם קידום פעולותיו אשר עשויות לכלול שיתופי פעולה עם גופים אחרים באופן ששימוש במידע הנ”ל לא ייחשב פגיעה בפרטיות. עוד מוסכם שהנהלת המועדון תוכל לעשות במידע זה שימוש שיווקי ו/או אחר וחבר המועדון מוותר בזאת על כל טענה על פי כל דין בגין שימוש במידע כאמור.
 • ככל שחבר המועדון יתנגד לשימוש בפרטים ובנתונים כאמור, הוא רשאי לדרוש, בכתב, כי שמו והמידע הנוגע אליו יימחקו ממאגר המידע שברשות המועדון ו/או לא יימסר לאדם או לאנשים מסוימים. בנוסף רשאי החבר לדרוש מהחברה, בכתב, להסיר עצמו מרשימת הדיוור של המועדון.

 

 1. תוקף החברות במועדון
 • תוקף החברות במועדון הלקוחות הינו למשך 12 חודשים בלבד. לאחר מכן וכתנאי למימוש ההטבות יידרש המנוי לחדש את כרטיס המועדון. מובהר כי לחברה זכות לגבות תשלום עבור חידוש המינוי אולם מובהר כי סכום זה לא יעלה על 50 ₪ לשנה קלינדרית. 
 • למען הסר ספק, עם תום תקופת החברות יאבד חבר המועדון את הזכות להטבות והנחות לרבות הטבות שנצברו כמפורט לעיל בשנה קלנדרית קודמת, וזאת עד לחידוש החברות במועדון בהתאם לתנאים שיהיו באותו מועד.
 • החברה רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי להאריך לכל חבר מועדון שתבחר, את תוקף החברות במועדון לכל לתקופה נוספת בכל אורך זמן שהנהלת החברה תחליט עליו מבלי שתידרש להסבר או נימוק לשיקוליה.

 

5.תקשורת שיווקית ופרסומים

 • דרכי פרסום: הודעות מועדון הלקוחות, בכל דבר ועניין הנוגע לפעילות המועדון, ההטבות ו/או המבצעים לרבות, אך לא רק, בעניין שינוי ו/או הוספה ו/או גריעה שייעשו ו/או שבכוונת החברה לבצעם, בתקנון ו/או במפתח הצבירה ו/או בהטבות הנוספות ו/או בכל דבר ועניין הנוגע לזכאות חבר המועדון ליטול חלק בתכנית ו/או הפסקת פעילותו וכיו”ב, ייעשו על ידי החברה באופן ובדרך כפי שתימצא לנכון לפי שיקול דעתה הבלעדי. 
 • מבלי לגרוע מן האמור לעיל, פרסום על לוח מודעות גלוי לעין במשרדי החברה ו/או באחד מאמצעי התקשורת ו/או באתר האינטרנט של הרשת ו/או באמצעות תקשורת ישירה עם חברי המועדון, לרבות באמצעות דואר אלקטרוני או SMS, הכל לפי בחירת החברה, ייחשב כמספק וחבר מועדון לא יוכל להשמיע טענה כי לא ידע אודות האירוע נשוא הדיווח ו/או הפרסום כאמור.
 • מובהר, כי הצטרפות הלקוח כחבר במועדון הלקוחות של החברה, ומסירת פרטי דואר אלקטרוני וטלפון סלולארי לחברה, יהווה הסכמה של הלקוח לקבלת פרסומות, הודעות וחומר שיווקי שהרשת ו/או החברה מפיצה ו/או תפיץ בעתיד, הכל בהתאם לתיקון מס’ 40 לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשס”ח-2008, וזאת באשר למבצעים, הנחות והטבות בלעדיות המוענקים ו/או יוענקו בעתיד לחברי המועדון, באמצעות הודעות דואר אלקטרוני או SMS שיישלחו ישירות למחשבו או למכשירו הסלולארי של הלקוח, ולהיכלל לשם כך ברשימת תפוצת חברי המועדון של החברה. למנוי תינתן אפשרות להסרת ההודעות הנ”ל. 
 • למען הסר ספק מובהר כי ההחברה פטורה מחובת ההודעה על הטבות או מבצעים לחבר מועדון שלא מסר מספר טלפון נייד בתוקף או כתובת דואר אלקטרוני תקינה ולא תהיה לחבר מועדון טענה כלשהי כלפי החברה באשר לאי קבלת פרסום.
 • כחלק מהצטרפות הלקוח כחבר מועדון תפיץ החברה באמצעות דואר אלקטרוני מבצעים ועדכונים וחומר שיווקי.
 • לקוח אשר אינו מעוניין להיכלל ברשימת התפוצה לשם קבלת שרות משלוח ההודעות SMS יפנה לחברה בכתב בבקשה להסיר עצמו מהרשימה. 
 • לקוח אשר אינו מעוניין להיכלל ברשימת התפוצה לשם קבלת שירות משלוח הודעות דואר אלקטרוני, יהיה עליו להקליק להסרת כתובתו במקום המיועד לכך בהודעת הדואר האלקטרוני.

 

 1. מחלוקות ובירור מחלוקות
 • חבר הרואה עצמו נפגע בכל הקשור לכסף שצבר או לכל עניין אחר הנובע מתקנון זה או מהמבצע, רשאי לפנות בכתב למנהל החברה  ו/או מי שמונה על ידו לשם כך ולהעלות את השגותיו.
 • החלטת מנהל החברה ו/או מי שמונה על ידו לשם כך שתינתן בתוך 14 ימי עבודה, מרגע שקיבל לידיו את ההשגה, תהיה סופית ובלתי ניתנת לערעור כלשהו.
 • במקרה של אובדן כרטיס המועדון, על החבר להודיע לחברה בכתב באופן מיידי מרגע היוודע לחבר המועדון על אובדן הכרטיס. בכפוף להודעת חבר המועדון כאמור בסעיף זה, החברה תנפיק לחבר המועדון כרטיס חלופי. 
 • החברה לא תהיה אחראית על אובדן הטבות, עקב זיוף וגניבה, שהתרחשו עד שהחבר הודיע בכתב לחברה על אובדן הכרטיס או במקרה ולא נמסרה הודעה כאמור.
 • חבר שאיבד את כרטיס המועדון יוכל להנפיק כרטיס חדש, בהתאם לעלות שתקבע על ידי החברה באותו זמן.
 • חבר הטוען כי הסכום הצבור העומד לרשותו שונה מהסכום הצבור כפי שמצוי במרשם החברה, יוכל להוכיח את הסכום הצבור על-ידי הצגת החשבוניות המעידות על כך.

 

7.התחייבויות חבר המועדון

 • חבר המועדון יהא אחראי לעדכן בכתב את הנהלת המועדון על כל שינוי בכתובתו על מנת לאפשר קשר רצוף ושוטף עימו.
 • מובהר כי כרטיס חבר שאין לגביו ברישומי החברה את פרטי החבר הנדרשים בטופס ההצטרפות, תהיה זכאית החברה לבטל את הכרטיס, ובנוסף, לבטל את הסכום הצבור באותו כרטיס, ללא אפשרות לממשו.
 • חבר במועדון מתחייב שלא לנצל לרעה את החברות במועדון. כל ניצול לרעה יגרום להפסקת החברות במועדון.

8.. תנאים כללים

 • החברה שומרת לעצמה את הזכות להוסיף, לשנות, לגרוע ולהחליף בכל עת את כללי ונהלי התקנון, וזאת ללא כל הודעה מוקדמת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט. החל ממועד שינויו של התקנון יחייב את המועדון רק נוסחו החדש. נוסחו המחייב של התקנון הוא זה שיהא מצוי מעת לעת במשרדי החברה. רישומי החברה הינם הקובעים בכל הקשור לתקנון זה.
 • החברה רשאית לפי שיקול דעתה, לאפשר גם ללקוחותיה שאינם חברים, להשתתף במבצע, לפי תנאי תקנון זה.
 • המפורט בתקנון זה הינו למידע אינפורמטיבי בלבד ואין בו בכדי לחייב את החברה בצורה כלשהי. כל התנהגות של הרשת לטובת הלקוח בניגוד לאמור בתקנון, הינה לפנים משורת הדין בלבד ולא תשמש או תיחשב כויתור של החברה על האמור בתקנון זה ו/או תחייבה לנהוג כך בעתיד.
 • למען הסר ספק, יובהר כי ההשתתפות בתכניות המועדון כפופה לעמידת חבר המועדון בתנאי תקנון זה, לרבות, אך לא רק, המשך חברותו במועדון הלקוחות של החברה. 
 • תקנון זה מהווה את תנאי ההצטרפות לתכנית. הצטרפות חבר למועדון לקוחות החברה משמעה כי חבר המועדון קרא ומסכים להוראות תקנון זה. 
 • מתן הטבות לחברי המועדון הינו בכפוף לפעילות תקינה של מערכות התפעול והמחשוב של החברה. במידה ויחולו תקלות אשר ימנעו באופן זמני מתן הטבות חברי המועדון כאמור לעיל, תפעל החברה לטיפול בהם בהקדם ולא יהיו לחברי המועדון טענות או תביעות כנגד החברה ו/או בעליה ו/או מנהליה ו/או עובדיה בשל אי מתן ההטבות בתקופת התקלות והטיפול בהן.
 • החברה הינה הסמכות הבלעדית לפרשנות הוראות תקנון זה.
 • כל מקום בתקנון זה שנעשה בו שימוש בלשון זכר משמעו גם כאילו נאמר גם בלשון נקבה.
 • ההברה שומרת לעצמה את הזכות להנפיק כרטיסי חבר מסוגים שונים, בתמורה ו/או שלא בתמורה, לכל חברי המועדון או חלקם, הכל כפי שתיקבע הנהלת המועדון ועל פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט.
 • סעיפי התקנון מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד אולם כל האמור בלשון זכר משמעו גם בלשון נקבה.

9.בוררות 

 • כל המחלוקות בעניין הנוגע לתקנון זה ו/או פרשנותו  יובאו להכרעתו של בורר אשר ימונה על ידי יו”ר לשכת עורכי הדין במדינת ישראל בלבד לפי פניית מי מהצדדים אליו. 
 • על הבוררות יחולו הוראות הדין המהותי והוראות הסכם זה. סדרי הדין ודיני הראיות לא יחולו על הבוררות. 

 

חוגגים יום הולדת? ארוע?
או כל מפגש אחר?

pizza shemes events

תשמח לתת לכם מענה!